Centrocc Professional Kft.
Oktatási Szolgáltatás
Általános Szerződési Feltételei

1. Tartalom
2. Szolgáltató adatai
3. Általános rendelkezések
4. Oktatási szolgáltatás meghatározása
5. A szolgáltatások igénybevételének menete
5.1. Megrendelés és regisztráció
5.2. A vásárlás menete
6. Szerzői jogok
7. Felelősség
8. Adatvédelem
8.1. Cookie kezelés
9. Elállási jog
10. Jogviták rendezése

Jelen szerződési feltételek irányadók a Centrocc Professional Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által 2015. év május hónap 26. napját követően nyújtott oktatási szolgáltatás szerződéseire. A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Ügyfél) az igénybe vétellel magára nézve kötelezően elfogadja jelen szerződési feltételek rendelkezéseit. Ügyfél a Szolgáltatást az Ügyfél regisztrált felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) útján veheti igénybe. Jelen általános szerződési feltételek Felhasználóra is kötelező erővel kiterjednek. Ügyfél felelősséggel tartozik azért, hogy Felhasználó az Ügyfél nevében eljárhat, továbbá felelős Felhasználó jelen általános szerződési feltételek hatálya alá eső valamennyi tevékenységéért.

2. Szolgáltató adatai

Neve: CENTROCC Professional Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1025 Budapest, Berkenye utca 15.
Cégjegyzék száma: 01 09 172756
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 24337566-2-41
Pénzforgalmi jelzőszáma (bankszámla száma): 11702067-20001553-00000000
Statisztikai számjele: 24337566-7219-113-01
Elektronikus elérhetősége: hu@centroccprofessional.com

3. Általános rendelkezések

Szolgáltató az alább részletezett szolgáltatásai teljes körére – ide értve a weboldal útján nyújtott tartalomszolgáltatást, regisztrációt, marketing tevékenységet garanciális és panaszkezelési eljárásokat is – a magyar joghatóságot köti ki nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet alapján.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató által jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások magyar, német és angol nyelven érhetők el. Ahol a magyar és a német vagy az angol nyelvi változatok között eltérés mutatkozik, a magyar nyelvű változat irányadó. Az eltérések feloldása során a szavak, kifejezések általánosan elfogadott jelentését, valamint a fogorvosi szakkifejezések általánosan elfogadott tartalmát kell figyelembe venni.

Szolgáltatással kapcsolatos panasz írásban, Szolgáltató székhelyére címzett postai küldemény útján, vagy a regisztráció során megadott e-mail címről küldött e-mail-ben terjeszthető elő. A panaszt Szolgáltató 30 (harminc) napon belül bírálja el, és a panasz megtételével azonos módon írásban vagy e-mail-ben válaszolja meg.

Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

Szolgáltató szolgáltatásait a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, elsősorban nem címzett reklámok közzététele segítségével nyújtja. Címzett reklámküldeményt Szolgáltató a regisztrált és hozzájárulást adó Ügyfélnek és Felhasználóinak küldhet. Ilyennek minősül az oktatási szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök értékesítéséről történő értesítés is.

4. Oktatási szolgáltatás meghatározása

Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az alábbi szolgáltatást nyújtja.

Az oktatási szolgáltatás keretében Szolgáltató az általa kidolgozott, illetve továbbfejlesztett állkapocs ízületi (gnatológiai) diagnosztikai és kezelési eljárások és ismeretanyag elsajátítását teszi lehetővé.

Az oktatási szolgáltatás nem minősül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzésnek, szakmai továbbképzésnek.

5. A szolgáltatások igénybevételének menete

Szolgáltató az elérhető szolgáltatásait elektronikus úton, az e célra szolgáló weboldalon https://centroccprofessional.com/ elérhető webáruház útján nyújtja.

5.1. Megrendelés és regisztráció

A szolgáltatások regisztrált Felhasználóknak érhetők el. A megrendelés során a Szolgáltató rögzíti a megrendelést kezdeményező személy azonosításához, a szolgáltatás igénybevételéhez, számlázáshoz szükséges adatait. A megrendelés rögzítésével a Felhasználó regisztrációja is megtörténik. A Felhasználó felhasználói nevet, valamint jelszót rögzít a rendszerben. A jelszó legalább 6 (hat), legfeljebb 12 (tizenkettő) karakter hosszú, kisbetűt, nagybetűt és számot is tartalmaz.

A megrendelés során a Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ezzel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az oktatóanyag nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül. Ezért Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogát.

A sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mail útján, a regisztráció során megadott e-mail címre visszaigazolást küld. A regisztrációval egy időben a tananyag vásárlásáról kiállított számla is kiküldésre kerül. A kiküldött e-mail tartalmazza a választott felhasználói nevet, ezzel és a választott jelszóvaltud a felhasználó belépni az oldalra, és elérni a tananyagot.

5.2. A vásárlás menete

A regisztrált Felhasználó a regisztráció során rögzített felhasználó névvel és jelszóval lép be a Felhasználók számára elérhető területére.

A regisztrált Felhasználó a belépést követően megrendelheti az oktatási anyagot. A megrendelés véglegesítése előtt módja van az adatbeviteli hibák javítására. A megrendelés jóváhagyását követően banki átutalással vagy PayPal fizetési szolgáltatással fizeti ki az oktatóanyagot. A kifizetett összegnek Szolgáltató fizetési számláján történő jóváírását követően a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben Szolgáltató visszaigazolja az oktató anyag megvásárlását és az oldalon elérhetővé teszi adott Felhasználó részére az oktatási anyag második részét. Az oktatási anyag egyes részei végén ellenőrző kérdések találhatók. Az ellenőrző kérdésekre adott válaszokat Felhasználó Szolgáltatónak – felhasználói nevének és regisztrációjánál megadott e-mail címének megjelölésével – megküldi. Az ellenőrző kérdésekre adott helyes válaszok beérkezését követően Szolgáltató az oldalon elérhetővé teszi az oktatási anyag következő részét. Az oktató anyag három eszköznél több eszközre nem tölthető le.

6. Szerzői jogok

Szolgáltató szerzői jogait a törvény védi. Szolgáltató erre irányuló írásos engedélye nélkül az oktató anyag sem egészben, sem részleteiben nem többszörözhető, nem másolható, nyilvánosság számára nem közvetíthető.

Felhasználó a Szolgáltatót referenciaként marketing és tájékoztató anyagaiban feltüntetheti. Szolgáltató a Felhasználó adatait referenciaként nem használja.

7. Felelősség

Felhasználó az oktatási anyag megismerésével elsajátított ismereteket, gyakorlatot saját felelősségére használja. Szolgáltató nem felel Felhasználó tevékenysége során, Szolgáltató által nyújtott ismeretek alkalmazásával másnak okozott, vagy Felhasználó saját vagyonában esett kárért. Amennyiben harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben ilyen kárt a Szolgáltatóval szemben érvényesít, a Szolgáltató jogosult azt a Felhasználóra hárítani.

8. Adatvédelem

Adatkezelő: Szolgáltató

Az adatkezelés célja: Szolgáltató online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (különösen a számlázás, pénzügyi elszámolás, közterhek megállapítása) teljesítése érdekében. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatkezelés megfelel az iparági szabványoknak. Szolgáltató a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, valamint a hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a webáruház kezelési, használati útmutatója útján nyújt tájékoztatást.

Hozzájárulás formája az adatkezeléshez: A Felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált Felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált Felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Adatfeldolgozó:
Szolgáltató megbízottja, adatfeldolgozói jogkörben végzi a technikai feladatokat, úgy mint az adatok feldolgozását, informatikai kezelését. Az adatfeldolgozást Hornyik Anna e.v. – SOS Marketing (4028 Debrecen, Damjanich utca 32. 3/4., adószám: 66912589-1-29, www.sosmarketing.hu) végzi.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 8 (nyolc) év elteltével törlésre kerülnek.

A Felhasználó kérelmezheti Szolgáltatónál:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a megrendelés és regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) napon belül, közérthető formában, a regisztrált Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban vagy e-mail útján megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

8.1. Cookie kezelés

Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó azonosításának céljából cookie-t vagy ezzel azonos funkciót ellátó adattartalmat helyezzen el és olvasson ki Felhasználó számítástechnikai berendezésének adattárolóján. A cookie-k törléséről Felhasználó böngészőjének kezelési leírásában kap tájékoztatást.

3 eszközös korlátozás:

Új Felhasználó regisztrációja esetén a rendszer automatikusan 3 db cookie-t (a továbbiakban: Süti) rendel hozzá a felhasználói fiókhoz, amelyet bejelentkezéskor a Felhasználó eszközén használt webböngésző tárol el. Sütitt nem tároló böngészőbe történő bejelentkezéskor egy újabb Süti kerül használatba, melyek a cookie-k törléséig (böngésző előzmények / cookie-k törlése, vagy esetleges böngésző váltás, számítógép újratelepítés, stb.) megmaradnak az eszközön.

Amikor a felhasználó mindhárom Sütit elhasználta, azaz mindhárom Süti ki van küldve egy-egy böngészőre, Felhasználó további böngészőkből nem tudja elérni a tananyagot.

A korlátozásra tekintettel a cookie-k böngészőből történő törlése kerülendő, mert ezt követően újbóli belépéskor ugyanarra a böngészőre újabb Sütit fog kiküldeni a rendszer.

Ha technikai okokból a korlátozás a belépést meghiúsítja, a korlátozás feloldása indoklással kérhető a Szolgáltatóhoz eljuttatott e-mail üzenetben vagy postai úton küldött levélben.

9. Elállási jog

Jelen Általános Szerződési Feltétel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján nyújt tájékoztatást az elállási jogról.

Felhasználó az 5.1 szerinti nyilatkozata alapján, tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § m) pontjára, Felhasználó elállási jogát az oktató anyag elérhetővé tételétől nem gyakorolhatja.

10. Jogviták rendezése

Felhasználó és Szolgáltató jogvita felmerülése esetén megkísérlik annak békés, tárgyalások, egyeztetések útján történő rendezését. Ennek sikertelensége esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhatnak a jogvita rendezése céljából. A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31. A jogvita békés úton történő rendezésének hiányában Felhasználó és Szolgáltató a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Kelt: Budapest, 2015. május 30.